Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
(Τελευταία Ενημέρωση 22-03-2019) Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων – 2019 (προσθήκες - διαγραφές)

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με βάση τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα Υπουργική Απόφαση αναρτάται σήμερα Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ ο Κατάλογος με τα φαρμακευτικά προϊόντα που θα ανατιμολογηθούν.

Οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας των προϊόντων καλούνται να αποστείλουν τυχόν παρατηρήσεις τους που θα αφορούν αποκλειστικά και μόνο σε προσθήκες ή διαγραφές προϊόντων, υποβάλλοντας αίτημα και τα σχετικά δικαιολογητικά στην διαδικτυακή εφαρμογή του ΕΟΦ με την χρήση των κωδικών πρόσβασης που ήδη έχουν παραλάβει, λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες μεταβολής διοικητικών στοιχείων όπως διαδικασίες μετονομασίας ή αλλαγής ΚΑΚ.

Σημειώνεται ότι ο κατάλογος που αναρτάται περιλαμβάνει όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που θα περιλαμβάνονται στο δελτίο τιμών (προϊόντα μη αποζημιούμενα, προϊόντα αίματος κλπ). Αιτήματα διαγραφής πρέπει να υποβάλλονται μόνο στην περίπτωση που ο ΚΑΚ επιθυμεί να αποσύρει το προϊόν του από την αγορά.
Ο σχετικός σύνδεσμος είναι ο ακόλουθος: https://services.eof.gr/myeof/
Η έναρξη υποβολής ορίζεται η Πέμπτη 21-03-2019 με ημερομηνία λήξης έως και την Παρασκευή 29-03-2019 (Τελευταία Ενημέρωση 22-03-2019).
Για την υποβολή στοιχείων/φύλλων έρευνας θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση, όπου με βάση τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα Υπουργική Απόφαση η ημερομηνία άντλησης δεδομένων από την EURIPID θα είναι αυτή της 1ης Φεβρουαρίου 2019.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας
Τμήμα Τιμολόγησης Φαρμάκων, ΔΔΥΕΠ