Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Λειτουργία Γενικής Γραμματείας/ Πρωτοκόλλου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας/ Πρωτοκόλλου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Σε συνέχεια προηγούμενων Ανακοινώσεων μας που αναφέρονται στη λειτουργία του Πρωτοκόλλου του ΕΟΦ σας γνωρίζουμε ότι στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων είναι αποδεκτή η χρήση Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (π.χ. χρήση Προηγμένης Ηλεκτρονικής/Ψηφιακής ή Εγκεκριμένης Ψηφιακής Υπογραφής που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται με τη χρήση Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής-ΑΔΔΥ σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου-ΑΠΕΔ).

Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής οποιουδήποτε εγγράφου δεν απαιτείται η φυσική υποβολή/κατάθεση ή η πρωτότυπη υπογραφή του εγγράφου.