Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Ανταποδοτικά Τέλη που εισπράττονται από τον ΕΟΦ

Σε συνέχεια της από 4 Σεπτεμβρίου 2020 Ανακοίνωσης μας, υπενθυμίζουμε ότι από την 1η Οκτωβρίου 2020 η πληρωμή των Ανταποδοτικών Τελών του άρθρου 11 του Ν. 1316/1983, όπως αυτά προβλέφθηκαν με το άρθρο 48 του Ν. 2519/97, όπως ισχύει, που εισπράττονται μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό Λογαριασμό του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος θα γίνεται με χρήση Ηλεκτρονικής Πληρωμής.

 
Κάθε Ηλεκτρονική Πληρωμή/Κατάθεση στο Λογαριασμό θα αντιστοιχεί αυστηρά σε ένα μόνο προϊόν και σε ένα αίτημα, που θα ταυτοποιούνται με ψηφιακή μηχανογραφική αποτύπωση (όχι χειρόγραφη) των αναγκαίων στοιχείων στο παραστατικό της ηλεκτρονικής πληρωμής.
 
Συγκεκριμένα, ο καταθέτης οφείλει να αποτυπώνει επί του παραστατικού όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ταυτοποίησης της καταβολής προς συγκεκριμένο αίτημα, συγκεκριμένου οικονομικού φορέα, όπως την επωνυμία της αιτούσας επιχείρησης και τον ΑΦΜ της, την ονομασία του προϊόντος και το αίτημα/διαδικασία/υπηρεσία (αρ. διαδικασίας) για την οποία καταβάλλεται το τέλος 1*.
Στη Συνοδευτική Επιστολή του αιτήματος (ηλεκτρονική ή έντυπη) θα αναγράφονται τα ως άνω στοιχεία (Επωνυμία, ΑΦΜ, Ονομασία Προϊόντος, Αίτημα/Διαδικασία/Υπηρεσία) καθώς ΚΑΙ του μοναδικού αριθμού της συναλλαγής της ηλεκτρονικής πληρωμής/κατάθεσης, το κατατεθέν χρηματικό ποσό και την ημερομηνία της κατάθεσης **2.
Κατά την (ηλεκτρονική ή με φυσική παρουσία) υποβολή του αιτήματος προς τον ΕΟΦ ο καταθέτης θα υποβάλει ευκρινές αντίγραφο του παραστατικού της συναλλαγής.
 
Οι υπόχρεοι καταβολής Ανταποδοτικού Τέλους σε περίπτωση αμφιβολίας τους περί του ακριβούς ποσού του Τέλους καλούνται να επικοινωνούν προηγουμένως με την αρμόδια Διεύθυνση του Οργανισμού για παροχή διευκρινήσεων.
Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή του τέλους που αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις του ΚΑΚ (και αντίστοιχα των υπευθύνων κυκλοφορίας λοιπών προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ με δηλωτικές διαδικασίες) πρέπει να προέρχεται από τον ίδιο, ως πληρωτή.
Τυχόν αιτήματα επιστροφής καταβληθέντων ποσών ως “αχρεωστήτως καταβληθέντων”, θα υποβάλλονται ταυτόχρονα με την αίτηση απόσυρσης του αιτήματος στο οποίο αντιστοιχούν και θα ικανοποιούνται εφόσον το τέλος δεν έχει αναλωθεί, ήτοι εφόσον δεν έγινε έναρξη διαδικασιών εξέτασης του αιτήματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΦ και εφόσον η σχετική αξίωση δεν έχει παραγραφεί.
 
Καταθέσεις που έχουν ήδη γίνει στον ανωτέρω Λογαριασμό του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος από ενδιαφερόμενους με σκοπό τη μελλοντική χρήση τους γίνονται αποδεκτές έως την 30η Νοεμβρίου 2020, εφόσον βεβαίως περιέχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία ταυτοποίησης.
  
1* ΔΕΝ απαιτείται η αναγραφή της ονομασίας ενός εκάστου προϊόντος στις περιπτώσεις αιτήσεων που αφορούν οριζόντια περισσότερα του ενός προϊόντα (π.χ. work sharing procedures, grouped variations).
2** ΔΕΝ απαιτείται η αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων στη Συνοδευτική Επιστολή στην υποβολή αιτημάτων μέσω Common European Submission Portal –CESP (οι απαιτήσεις καλύπτονται από το σύστημα.
 
Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση, πατήστε εδώ