Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Προσωρινή Απαγόρευση Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης

Ο Ε.Ο.Φ. είναι η Αρμόδια Αρχή για τη επάρκεια της αγοράς σε νομίμως αδειοδοτημένα φάρμακα που είναι αναγκαία και κατάλληλα για την κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών των ασθενών.
Εξαγωγές ή αποθεματοποιήσεις φαρμάκων, κατά παράβαση των αποφάσεων του Ε.Ο.Φ περί προσωρινής απαγόρευσης εξαγωγών όπως κάθε φορά ισχύουν, οι οποίες εκδίδονται για την άμεση κάλυψη των αναγκών των ευρισκόμενων στην Ελλάδα ασθενών, επισύρουν την επιβολή του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία για τη συγκεκριμένη παράβαση προστίμου ύψους από 100.000 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ, σωρευτικά με τις λοιπές προβλεπόμενες κυρώσεις (Ν.Δ. 96/73, άρθ. 12Α, τελευταίο εδάφιο )
Εφιστάται η προσοχή στους δραστηριοποιούμενους στον χώρο για την απαρέγκλιτη τήρηση της σχετικής νομοθεσίας και των αποφάσεων Ε.Ο.Φ. περί προσωρινής απαγόρευσης εξαγωγών φαρμάκων όπως εκάστοτε ισχύουν.


Εκ της Διοικήσεως