Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
(τελ.ενημ.23-11-2022) Ανατιμολόγηση 2022 : Διαδικτυακή Εφαρμογή – Ηλεκτρονική Υποβολή Φύλλων Έρευνας Διαδικτυακή Εφαρμογή

Στo πλαίσιο της ανατιμολόγησης και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καλούνται οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) να υποβάλουν φύλλα έρευνας και τα στοιχεία των υπό ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα τιμών στα 18 Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης στις 01-10-2022.
Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει να γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΟΦ, διαδικασία η οποία εφαρμόστηκε και κατά τις προηγούμενες ανατιμολογήσεις.
Δεδομένου ότι η υποβολή Φύλλων ‘Έρευνας και των δεδομένων της ανατιμολόγησης σε έντυπη μορφή δεν θα γίνεται δεκτή από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΦ, παρακαλούνται οι ΚΑΚ οι οποίοι δεν έχουν παραλάβει ακόμη τους Κωδικούς Πρόσβασης στο Σύστημα του ΕΟΦ, να προσέλθουν ΑΜΕΣΑ για την παραλαβή τους.
Παράλληλα καλούνται όλοι οι ΚΑΚ να υποβάλλουν τα σχετικά στοιχεία χρησιμοποιώντας την διαδικτυακή εφαρμογή Φύλλων Έρευνας στο σύνδεσμο http://services.eof.gr/myeof/
Το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης (manual) βρίσκεται στη θέση πάνω-δεξιά της οθόνης με την ένδειξη «?», αφού εισέλθετε στη εφαρμογή.
 
Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και ημερομηνία λήξης η Πέμπτη 01 Δεκεμβρίου 2022.
 
Παρακαλούμε σημειώστε ότι θα χρειαστεί να συμπληρωθούν τα παρακάτω πεδία:
α) Ημερομηνία λήξης περιόδου προστασίας δεδομένων (data protection period).  
β) Ο Αριθμός των Ημερησίων Δόσεων (ΑΗΔ) (ανά συσκευασία) για τους κωδικούς εκείνους για τους οποίους μπορεί να υπολογιστεί σε ακέραιο αριθμό
γ) Θα πρέπει να δηλωθούν στο σχετικό πεδίο τα προϊόντα τα οποία είναι αποκλειστικά για εξαγωγή και δεν κυκλοφορούν και δεν θα κυκλοφορήσουν στην Ελληνική αγορά

-Σημειώνεται επίσης ότι δεν απαιτείται υποβολή φύλλων έρευνας για προϊόντα τα οποία δεν θα ανατιμολογηθούν.
-Επίσης δεν απαιτείται υποβολή φύλλων έρευνας για τα προϊόντα τα οποία ανατιμολογήθηκαν με τα νέα του 1ου και του 2ου τριμήνου 2022, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της ΥΑ με τις ισχύουσες διατάξεις τιμολόγησης.
-Σας υπενθυμίζουμε πως η δήλωση στα Φύλλα Έρευνας επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και σας παρακαλούμε για την προσεκτική και ορθή συμπλήρωσή τους.

Για περαιτέρω πληροφορίες/βοήθεια σχετικά με τη λειτουργία της διαδικτυακής εφαρμογής παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το helpdesk της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Πληροφορικής, τηλ. 213-2040284, 213-2040402, 213-2040530.
 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση και την πρακτική που εφαρμόστηκε κατά τις προηγούμενες ανατιμολογήσεις η επικοινωνία των Κατόχων Αδειών Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων με το αρμόδιο Τμήμα ορίζεται με ειδικό τρόπο.
Αναλυτικότερα, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, θα αναρτήσουν με την ακόλουθη σειρά:
1. Τον κατάλογο των προς Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων (πατήστε εδώ) (τελ.ενημέρωση 23-11-2022)
2. Τον κατάλογο με τις προτεινόμενες τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων προς διαβούλευση με τους ΚΑΚ
3. Τον κατάλογο με τις τελικές προτεινόμενες τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων μετά την αξιολόγηση των παρατηρήσεων από τους ΚΑΚ, ο οποίος διαβιβάζεται προς το Υπουργείο Υγείας
 
Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι, όπως και σε παλαιότερες ανατιμολογήσεις, δεν θα εκδίδονται αυτοτελείς ή ξεχωριστές απαντήσεις προς τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα θέματα τιμολόγησης. Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων θα παραλαμβάνονται από το Τμήμα Τιμολόγησης Φαρμάκων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων στα πλαίσια των διαδικασιών που περιγράφονται ανωτέρω και θα γίνεται η επεξεργασία τους αρμοδίως.
 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.
Τμήμα Τιμολόγησης Φαρμάκων, ΔΔΥΕΠΤΕΛΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ_ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΕΥΝΑΣ