Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες
Διαπίστευση Εργαστηρίων

Διατήρηση της Διαπίστευσης των Εργαστηρίων ΕΟΦ  κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005

Σας γνωρίζουμε ότι τον Ιανουάριο 2014 έγινε επιτυχώς η προβλεπόμενη ολική επαναξιολόγηση των Εργαστηρίων του ΕΟΦ από το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΥΔ) προκειμένου να ανανεωθεί η διαπίστευση που τους είχε χορηγηθεί αρχικά τον Μάρτιο του 2006.

Η Διεύθυνση Εργαστηρίων του ΕΟΦ είναι έτσι διαπιστευμένη από το ΕΣΥΔ σε 31 πεδία δοκιμών και πληροί τις προβλέψεις του προτύπου διαπίστευσης και τις απαιτήσεις του ΕΣΥΔ. Το πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης καλύπτει τον εργαστηριακό έλεγχο ποιότητας των προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ (ανθρώπινα φάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, καλλυντικά, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, συμπληρώματα διατροφής, προϊόντα ειδικής διατροφής κτλ)
 Με την επιτυχία αυτή των Εργαστηρίων αφενός αναγνωρίζεται η υψηλή τεχνική τους επάρκεια και αφετέρου καθίσταται δυνατή η έγκυρη εκπροσώπηση του ΕΟΦ σε όλες τις συνεργασίες του με  τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές Αρχές (Ευρωπαϊκή Ένωση, Commission DG Enterprise-Βρυξέλλες, EMA-Λονδίνο) και η ενεργός συμμετοχή του στο σύνολο των διευρωπαϊκών ελεγκτικών δραστηριοτήτων-υποχρεώσεων μέσω κυρίως του Δικτύου των Αρμόδιων Εργαστηρίων Ελέγχου Φαρμάκων (Official Medicines Control Laboratories Network, OMCL-net) το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα του European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare (EDQM) του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο.
 

Ο  Διευθυντής

Βασίλης Βιολάκης

Πιστοποιητικό Διαπίστευσης της Διεύθυνσης Εργαστηριών ΕΟΦ

 

EOF Laboratories Division Accreditation Certificate

 

Παραρτήματα Πιστοποιητικών Διαπίστευσης της Διεύθυνσης Εργαστηριών ΕΟΦ

 

Annexes to the Accreditation Certificates of the Laboratories Division