Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες
Επιστημονικές Εκδηλώσεις - Προθεσμίες Κατάθεσης Αιτημάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.  17702/19-2-2017 εγκύκλιο του ΕΟΦ, έχουν τεθεί συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες για την κατάθεση αιτημάτων Επιστημονικών Εκδηλώσεων Τύπου Α’ & Β’. Αιτήματα τα οποία κατατίθενται εκπρόθεσμα θα απορρίπτονται αυτοδίκαια βάση της εγκυκλίου. Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των οριζομένων από την ισχύουσα εγκύκλιο.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΣ ΕΟΦ