Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες
SUNSET CLAUSE

Εφαρμογή του SUNSET CLAUSE Υπ’αριθ. ΚΥΑ ΔΥΓ3(α)/83657/24-1-2006 (ΦΕΚ Β’59/2006) (άρθρο 38 παρ.5)
O Ε.Ο.Φ. μετά την επεξεργασία των αιτήσεων που κατατέθηκαν από τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας, οι οποίοι ζήτησαν την ανάκληση των φαρμακευτικών προϊόντων τους που ΔΕΝ κυκλοφόρησαν κατά την τριετία 24/1/06 έως 24/1/09  και μετά την υπ’αριθ. 22831/
26-3-09 σχετική Απόφαση του Προέδρου ΔΣ/ΕΟΦ, προχωρά στην διαδικασία ανάκλησης των επιμέρους αδειών.

AΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ