Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες
Διάταξη sunset clause

Εφαρμογή διάταξης sunset clause για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης
Υπενθυμίζεται ότι στις 24 Ιανουαρίου 2009, έληξε η προθεσμία γνωστοποίησης στον ΕΟΦ από τις εταιρείες-κατόχους αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, της ημερομηνίας πραγματικής διάθεσης εκάστου φαρμάκου στην αγορά (συσκευασία οποιασδήποτε μορφής και περιεκτικότητας) ή μη κυκλοφορίας τους από 24.01.2006 έως 24.01.2009, σύμφωνα με το άρθρο 37 της Κ.Υ.Α. ΔΥΓ3(α)/83657/2005 (ΦΕΚ Β΄ 59/24.01.2006).

Τα προϊόντα που δεν κυκλοφόρησαν επί 3ετία (για το άνω χρονικό διάστημα), ανακαλούνται αυτοδικαίως με διαπιστωτική πράξη του ΕΟΦ, εκτός αν υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα αιτιολογημένες αιτήσεις εξαίρεσης.

Η επιτροπή αξιολόγησης που έχει ορισθεί από τη διοίκηση του ΕΟΦ, θα προχωρήσει στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων  σύμφωνα με την εγκύκλιο ΕΟΦ 66361/13.10.2008 «Εφαρμογή διάταξης sunset clause για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης».

O Πρόεδρος