Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες
Ελληνική Φαρμακοποιΐα

Κύρωση και θέση σε ισχύ του 3ου Συμπληρώματος της Ελληνικής Φαρμακοποιΐας, έκδοση V
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 188, τ.Α΄12-9-2008) το Π.Δ. αριθμ. 125 με θέμα «Κύρωση και θέση σε ισχύ του 3ου Συμπληρώματος της Ελληνικής Φαρμακοποιΐας, έκδοση V”.
Το συμπλήρωμα αυτό είναι σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM) και ήδη διατίθεται σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Πληροφορίες για την ύλη της Ε.Φ. έκδ.V παρέχονται από το Τμήμα Φαρμακοποιΐας ΕΟΦ (τηλ.210-6507296) και για τον τρόπο απόκτησής της από το Τμήμα Πληροφόρησης ΕΟΦ (τηλ.210-6507297).