Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες
Πιστοποίηση της Δ.Α.Π.

Η Διεύθυνση Αξιολόγησης Προϊόντων (Δ.Α.Π.) του ΕΟΦ συνεισφέροντας στην αποστολή του Οργανισμού και έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την προστασία και την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας, καθώς και τη συνεχή βελτίωση παροχής όλων των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της, αξιολογήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ  EN ISO 9001:2000 και από την 4η Απριλίου 2008 είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000, με πεδίο εφαρμογής τις διεργασίες που αφορούν τα ανθρώπινα, βιολογικά και κτηνιατρικά φάρμακα.

Διεύθυνση Αξιολόγησης Προϊόντων
Προϊσταμένη Δ/νσης: Δρ Αικ. Μωραϊτη