Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Ανακοίνωση σχετικά με Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ που περιλαμβάνουν ζώντες μικροοργανισμούς, βακτήρια, μύκητες ή ιούς.

Ο Ε.Ο.Φ. ενημερώνει τους κατασκευαστές, τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και τους διανομείς προϊόντων που ενσωματώνουν ή συνίστανται σε βιώσιμα βιολογικά υλικά ή βιώσιμους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ζώντων μικροοργανισμών, βακτηρίων, μυκήτων ή ιών προκειμένου να επιτευχθεί ή να βοηθηθεί η προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος, ότι δυνάμει του Κανονισμού (Ε.Ε.) αρίθμ. 2017/745, από την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του, δηλαδή από την 26η Μαΐου 2021 (άρθ.1 περ.8 του Κανονισμού (Ε.Ε.) αρίθμ. 2020/561), όλα τα προϊόντα της εν λόγω κατηγορίας δεν υπάγονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο περί Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων. Από την ανωτέρω ημερομηνία εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) αρίθμ. 2017/745 και εφεξής, όλα τα προϊόντα της ανωτέρω κατηγορίας με πιστοποιητικό που εκδόθηκε σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΚ δεν δύνανται να κυκλοφορούν και να διατίθενται στην αγορά ή να τίθενται σε χρήση ως Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα.

Από τη Διοίκηση του ΕΟΦ