Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Ανακοίνωση σχετικά με το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων e-MDR

 Ο Ε.Ο.Φ. σας ενημερώνει:

 
- για την επικείμενη ολοκλήρωση της Βάσης Δεδομένων καταχώρισης ιατροτεχνολογικών προϊόντων, η δημιουργία της οποίας είχε ανακοινωθεί σε προηγούμενο Δελτίο Τύπου του Ε.Ο.Φ. 
- Στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων  (e-MDR) θα καταχωρούνται όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που κατασκευάζονται ή διακινούνται στην Ελληνική Αγορά.
- Για την καταχώρηση των προϊόντων θα χρησιμοποιηθεί το ιταλικό σύστημα κατάταξης  CND, προκειμένου τα προϊόντα να ομαδοποιούνται σε κατηγορίες με παρόμοια προβλεπόμενη χρήση. 
- Η αγγλική έκδοση του συστήματος CND  διατίθεται προς ενημέρωσή σας σε μορφή excel και pdf.
 
 
Θα ακολουθήσει ενημέρωση σχετικά με την παρουσίαση του Μητρώου στους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 
 
Διεύθυνση Αξιολόγησης Προϊόντων,
Τμήμα Αξιολόγησης Υγειονομικού Υλικού