Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΡΟΑΝΘΟΚΥΑΝΙΔΙΝΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΡΑΝΑ

Ο ΕΟΦ σας ενημερώνει σχετικά με την δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2017/1445 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Αυγούστου 2017
σχετικά με την ομάδα προϊόντων των οποίων η κύρια επιδιωκόμενη δράση, ανάλογα με τις προανθοκυανιδίνες (PAC) που περιέχονται στα κράνα (Vaccinium macrocarpon), είναι η πρόληψη ή η θεραπεία της κυστίτιδας.
Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, η ομάδα προϊόντων των οποίων η κύρια επιδιωκόμενη δράση, ανάλογα με τις προανθοκυανιδίνες (PAC) που περιέχονται στο εκχύλισμα κράνων (Vaccinium macrocarpon), είναι η πρόληψη ή η θεραπεία της κυστίτιδας, δεν εμπίπτει στον ορισμό των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Μπορείτε να βρείτε το κείμενο της απόφασης στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.207.01.0028.01.ENG&toc=OJ:L:2017:207:TOCBest

Ως εκ τούτου, τα παραπάνω αναφερόμενα
προϊόντα, δεν μπορούν να κυκλοφορούν ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα.