Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Νομιμοποιητικά Έγγραφα για την καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Σας ενημερώνουμε ότι τροποποιήθηκε ο Πίνακας Νομιμοποιητικών Έγγραφων  που απαιτούνται για την καταχώριση των Οικονομικών Φορέων στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και δεν απαιτείται εφεξής  η προσκόμιση από τους ενδιαφερομένους του Πιστοποιητικού περί μη πτωχεύσεως της εταιρείας (Α.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε.) το οποίο εκδίδεται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

Διεύθυνση Αξιολόγησης Προϊόντων
Τμήμα Αξιολόγησης Υγ. Υλικού