Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Αορτική Κάνουλα Sarns Soft-Flow

 Ο ΕΟΦ σας γνωρίζει ότι η εταιρεία TERUMO Europe N.V. εξέδωσε Επείγουσα Ειδοποίηση Ασφαλείας για την  Αορτική Κάνουλα Sarns Soft-Flow με γωνιώδες άκρο.  

 
Πρόκειται για τη διακοπή της χρήσης των συγκεκριμένων συσκευών, λόγω πιθανής ύπαρξης ξένης ουσίας στην εσωτερική επιφάνεια των άκρων της κάνουλας, που μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του ασθενούς.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παραθέτουμε το ακριβές κείμενο της Ενημερωτικής Επιστολής της εταιρείας Terumo, όπου αναγράφονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας. Ενημερωτική Επιστολή – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ