Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Εφαρμογή οδηγίας 2007/47/ΕΚ

Ενημέρωση σχετικά με την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Ι/Π) και τα Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (ΕνΕΜφυτΙ/Π) - Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/47/ΕΚ

Διαβάστε την επιστολή