Ανακοινώσεις καλλυντικών για επαγγελματίες Ανακοινώσεις καλλυντικών για επαγγελματίες
Διευκρινίσεις σχετικά με την Κ.Υ.Α. υπ' αριθμ. Δ3(α)91512/2018 για τα Καλλυντικά

                                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ:  Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. Δ3(α)91512/2018 «Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 και άλλες διατάξεις για τα καλλυντικά προϊόντα» (ΦΕΚ Β΄25)

 Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων που υποβάλλουν ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς στο Τμήμα Καλλυντικών της Διεύθυνσης Αξιολόγησης Προϊόντων Ε.Ο.Φ, διευκρινίζουμε τα εξής:

1) Η καταχώριση των νομιμοποιητικών εγγράφων που ορίζονται ειδικά και ρητά στη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 5 της εν θέματι Κ.Υ.Α δεν ενέχει τον χαρακτήρα της γνωστοποίησης υπό την έννοια του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1223/2009.

2) Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση από τον Ε.Ο.Φ. Πιστοποιητικού Ελεύθερης Κυκλοφορίας (Free Sales Certificate) στους παραγωγούς καλλυντικών προϊόντων της περίπτωσης δ) της παρ.1 του άρθρου 2 του Κανονισμού 1223/2009, που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, συνιστά η - κατ’ άρθρο 13 του Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’ αριθμ. 1223/2009 - γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων CPNP και η κοινοποίηση στον ΕΟΦ των στοιχείων υπό α) έως δ) του πρώτου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 5 της εν θέματι Κ.Υ.Α.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ