Πίνακες ανακοινώσεων Πίνακες ανακοινώσεων
Προβολή σύνθεσης Σταθερή προβολή Προβολή δέντρου
Φορητοί Υπολογιστές, Εκτυπωτές και Περιφερειακά
Οι επισυναπτόμενες προδιαγραφές δύναται να σχολιαστούν δημοσίως για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην ενότητα των Διαβουλεύσεων.
Συνημμένα: Προδιαγραφές_φορητοί υπολογιστές_εκτυπωτές_περιφερειακά.pdf (395,7k)