Πίνακες ανακοινώσεων Πίνακες ανακοινώσεων
Προβολή σύνθεσης Σταθερή προβολή Προβολή δέντρου
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ
Οι επισυναπτόμενες προδιαγραφές δύνανται να σχολιαστούν δημοσίως για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην ενότητα των Διαβουλεύσεων.
Συνημμένα: TONER_LASER_CPV_30125120-8_PRODIAGRAFES.pdf (46,2k)