Πίνακες ανακοινώσεων Πίνακες ανακοινώσεων
Προβολή σύνθεσης Σταθερή προβολή Προβολή δέντρου
Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κλινικών Δοκιμών
Οι επισυναπτόμενες προδιαγραφές δύναται να σχολιαστούν δημοσίως για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην ενότητα των Διαβουλεύσεων.
Συνημμένα: Clinical_Tryouts_IS_upgrade.pdf (495,5k)
RE: Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κλινικών Δοκιμών
14/4/2015 9:30 πμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Η Διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών ολοκληρώθηκε. (14.04.2015 - 09:30)

Σχόλια/παρατηρήσεις εξωτερικών χρηστών/επισκεπτών, μεταγενέστερων της παρούσης ανακοίνωσης, δεν θα ληφθούν υπόψη.