Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μητρώο Κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Eγγραφή ή επανεγγραφή στο Μητρώο Κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Κατηγορίας Ι και Επί Παραγγελία (ΦΕΚ 679 Β/13-9-1994 άρθρο 12)

'Ολα τα παραπάνω συμπληρωμένα, πρέπει να κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του ΕΟΦ.

Ο Τεχνικός Φάκελος του προϊόντος παραμένει στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στη διάθεση του ΕΟΦ.

Σε περίπτωση επανεγγραφής επισυνάπτεται και η προηγούμενη βεβαίωση εγγραφής.


Τελευταία ενημέρωση Ιούνιος 2006