Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Ιατροτεχνολογικά προϊόντα - Εργοστάσια

 

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα - Εργοστάσια

Δικαιολογητικά (Απόφαση ΔΣ/ΕΟΦ Ο-2226/21η/26.11.2001 Περί καθορισμού απαιτουμένων δικαιολογητικών) για χορήγηση άδειας δυνατότητας Εργαστηρίου παρασκευής ή συσκευασίας

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

(Απόφαση ΔΣ/ΕΟΦ Ο-2226/21η/26.11.2001
Περί καθορισμού απαιτουμένων δικαιολογητικών)


1.Χορήγηση ¶δειας Δυνατότητας παρασκευής ή συσκευασίας

1.   Αρχική χορήγηση
α.¶δεια λειτουργίας από την οικεία Νομαρχία (Δ/νση Βιομηχανίας)
β.Κάτοψη χώρων με τα υπάρχοντα μηχανήματα
γ.Δικαιολογητικά για τον διορισμό υπευθύνου επιστήμονα (Ν. 1316/83 άρθρο 27 παρ.1 και παρ.2 α, γ, δ)
δ.Πιστοποιητικό πυρασφάλειας
ε.Κατάλογος οργάνων χημείου
στ.Αίτηση του εργαστηρίου με τις αιτούμενες μορφές
ζ.Παράβολο 29,35 € / μορφή (Ν.2519/97 άρθρο 48, ΚΥΑ Υ6α/11094/97)

2.   Για χορήγηση επιπλέον μορφών (πλέον των αρχικών)
α.Κάτοψη χώρων που προορίζονται για τις νέες μορφές στην οποία να περιλαμβάνονται και τα αντίστοιχα μηχανήματα
β.Κατάλογο επιπλέον οργάνων - εφόσον απαιτούνται - για τον έλεγχο των νέων παραγόμενων μορφών
γ.Αίτηση του εργαστηρίου με τις νέες αιτούμενες μορφές
δ.Παράβολο 29,35 € / μορφή (Ν.2519/97 άρθρο 48, ΚΥΑ Υ6α/11094/97)


2.Αλλαγή επωνυμίας Εργαστηρίου

α.Αίτηση του εργαστηρίου
β.¶δεια λειτουργίας από την αντίστοιχη Νομαρχία (Δ/νση Βιομηχανίας) με την νέα επωνυμία
γ.Φωτοτυπία του νέου καταστατικού ή του αντίστοιχου ΦΕΚ ανάλογα της μορφής της εταιρείας
δ.Υπεύθυνη Δήλωση του Υπευθύνου του εργαστηρίου ότι παραμένουν οι ίδιοι χώροι παραγωγής ελέγχου και τα ίδια μηχανήματα

 

Διεύθυνση Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων ΕΟΦ
Τελευταία ενημέρωση Σεπτέμβριος 2002