Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Επιθεωρήσεις

Επιθεωρήσεις: Διαδικασίες χορήγησης αδειών, πιστοποιητικών κ.λπ. και δήλωσης μεταβολών
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Α. Φαρμακευτικά προϊόντα Ανθρώπινης χρήσης

Β. Πρόδρομες ουσίες

Γ. Δικαιολογητικά διορισμού Υπευθύνου Επιστήμονα

Δ. Παρασκευή σκευασμάτων σε εργοστάσια μετά από παραγγελίες
 νοσοκομείων, ιδιωτικών κλινικών, διαγνωστικών κέντρων

Ε. Έκδοση πιστοποιητικών GMP

ΣΤ. Χορήγηση βεβαίωσης για χρήση Αλκοόλης στα φαρμακευτικά προϊόντα “αποκλειστικά για εξαγωγή”

Ζ. Χορήγηση Βεβαίωσης Συμμόρφωσης προς τις Αρχές της Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής