Νόμοι/Εγκύκλιοι για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης Νόμοι/Εγκύκλιοι για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3480/ 18-01-2010

Με σκοπό την διευκόλυνση της Ιατρικής Κοινότητας και των Καταναλωτών παρακαλούνται οι Κάτοχοι Αδειών Κυκλοφορίας,  μετά το τέλος της αμοιβαίας/αποκεντρωμένης διαδικασίας, να  δηλώνουν εγγράφως  στην Δνση Αξιολόγησης μαζί με την υποβολή των  τελικών  κείμενων  στην ελληνική γλώσσα,  τις   συσκευασίες που προτίθενται να κυκλοφορήσουν  στην ελληνική αγορά. 
Οι συσκευασίες μαζί με τα τελικά κείμενα θα τίθενται υπόψη  του  Επιστημονικού  Συμβουλίου  Εγκρίσεων προς έγκριση.

Διαβάστε την εγκύκλιο