Νόμοι/Εγκύκλιοι για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης Νόμοι/Εγκύκλιοι για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης
Εγκύκλιος 36789/21-5-09

Εγκύκλιος 36789/21-5-09 Αίτηση παραλαβής Ταινίας Γνησιότητας
Σε εφαρμογή των Υπ. Απ. Α6/1370/ΦΕΚ 356 Β΄/7-7-87, Α6Α/1826/ΦΕΚ 178 Β΄/10-3-89 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και της Εγκυκλίου 38889/11-6-08, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι ζητούν ταινία γνησιότητας, ότι από 1-7-2009, προκειμένου να παραλάβουν ταινίες γνησιότητας, πρέπει στο αίτημα τους να δηλώνεται:
 α) Η εταιρεία στην οποία θα επικολλάται η Ταινία και ο αρ. Πρωτ. της ¶δειας Δυνατότητας Επικόλλησης Ταινίας Γνησιότητας του ΕΟΦ, προς την εταιρεία επικόλλησης. Το πρώτο αίτημα για ταινίες μετά την παραπάνω ημερομηνία, πρέπει να συνοδεύεται και από αντίγραφο της άδειας αυτής.
Σε περίπτωση που αλλάξει η εταιρεία επικόλλησης, το πρώτο αίτημα για ταινίες μετά την αλλαγή, θα συνοδεύεται από αντίγραφο της νέας άδειας.
β) Ο χώρος αποθήκευσής του προς διανομή ετοίμου προϊόντος (φαρμακαποθήκη, πρατήριο εργοστασίου κ.λ.π. ) και ο αριθμός της άδειας, από τη Νομαρχία, του χώρου αποθήκευσης.
Το πρώτο αίτημα για ταινίες μετά την παραπάνω ημερομηνία, πρέπει να συνοδεύεται και από αντίγραφο της άδειας αυτής.
Σε περίπτωση που αλλάξει ο χώρος φύλαξης, το πρώτο αίτημα για ταινίες μετά την αλλαγή, θα συνοδεύεται από αντίγραφο της τροποποιημένης άδειας.
 
Η Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ. ΠΑΤΑΡΓΙΑ