Νόμοι/Εγκύκλιοι για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης Νόμοι/Εγκύκλιοι για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 57307/9-9-2008

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 57307/9-9-2008
Μετάθεση του χρόνου έναρξης εφαρμογής της Εγκυκλίου 46986/14-7-08, περί Χρωματικής διαφοροποίησης των στοιχείων της Ταινίας Γνησιότητας
Έ
χοντας υπόψη:
α) Το άρθρο 6 παρ. 1 του Νόμου 1316/83
β) Το άρθρο 3 και ιδίως την παρ. 10 του Νόμου 1316/83
γ)Τις Υπ. Απ. Α6/1370/ΦΕΚ 356 Β΄/7-7-87, Α6Α/1826/ΦΕΚ 178 Β΄/10-3-89 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
δ) Την απόφαση 0-502/10η/17-6-08 του ΔΣ/ΕΟΦ
ε) Την Εγκύκλιο 46986/14-7-08
στ) Την Απόφ. του ΔΣ/ΕΟΦ υπ’ αρίθμ. 0-763/16η/1-9-08, θέμα Δγ-145/2008


Μετατίθεται ο χρόνος έναρξης εφαρμογής της υπ’ αρίθμ. 46986/14-7-08 Εγκυκλίου του ΕΟΦ, περί Χρωματικής διαφοροποίησης των στοιχείων της Ταινίας Γνησιότητας, από την 1-10-2008 στην 1-1-2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Β. ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ