Νόμοι/Εγκύκλιοι για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης Νόμοι/Εγκύκλιοι για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38548/10-06-2008

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38548/10-06-2008
Ορθή Διαχείριση Φαρμακευτικών Προϊόντων στα Νοσοκομεία
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.1316/83 άρθρο 2 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.1965/91.
2. Την Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)83657/24/1/06
3. Την απόφαση ΔΣ/ΕΟΦ 0-295/6η/17/4/2008


Εκδίδουμε την ακόλουθη εγκύκλιο:
Το ΔΣ/ΕΟΦ με την ανωτέρω σχετική απόφαση που αφορά στη σωστή επισήμανση και διαχείριση φαρμάκων στα νοσοκομεία αποφάσισε τα εξής:
1.Για τα εισαγόμενα φάρμακα που ήδη υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής του μέτρου της επισήμανσης ανά «μονάδα δόσης» (εμπορική ονομασία, δραστική μορφή, περιεκτικότητα) και στο blister (lot, ημερ. λήξης) να προχωρήσουν σε άμεση εφαρμογή του μέτρου από τις μητρικές εταιρείες.
2.Για τα εγχωρίως παραγόμενα φάρμακα που πρόκειται να κυκλοφορήσουν για πρώτη φορά, καλούνται οι φαρμακοβιομηχανίες που έχουν την κατάλληλη τεχνική υποδομή για την επισήμανση ανά «μονάδα δόσης», σύμφωνα με τα ανωτέρω να προσαρμοστούν μέχρι 30/4/2009.
3.Για τα εγχωρίως παραγόμενα φάρμακα, που ήδη κυκλοφορούν καλούνται οι φαρμακοβιομηχανίες να εναρμονιστούν με τα ανωτέρω μέχρι 31/12/2010.
4.Καλούνται οι φαρμακοβιομηχανίες που έχουν την τεχνική δυνατότητα να προσαρμόσουν στην διαδικασία πρωτογενούς συσκευασίας «διάτρηση» (perfore) να το πράξουν άμεσα, άλλως χορηγείται προθεσμία μέχρι 31/12/2010.
5.Την εφαρμογή της νοσοκομειακής συσκευασίας με πολλαπλάσιες ατομικές ή ημερήσιες δόσεις στα νέα φάρμακα. Νοσοκομειακή συσκευασία νοείται το πολλαπλάσιο της εμπορικής συσκευασίας και όχι μεγαλύτερη των 500 μονάδων δόσεων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ

Β. ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ