Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας
Εμπρόθεσμη Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτημάτων Συμμετοχών ΕΥ σε εκδηλώσεις-επιτροπές

Υπενθυμίζεται ότι οποιαδήποτε υποβολή αιτήματος συμμετοχής ΕΥ σε εκδηλώσεις/επιτροπές, γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και μόνο στα οριζόμενα από την ισχύουσα εγκύκλιο χρονικά πλαίσια (το αργότερο δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου/επιτροπής), με τα οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες αρμοδιότητας ΕΟΦ και να μεριμνούν για την έγκαιρη και ορθή υποβολή των αιτημάτων τους.

Ως εκ τούτου, τυχόν ενημέρωση/αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και έντυπου εγγράφου εκ των υστέρων δεν αξιολογείται  και αιτήματα τα οποία κατατίθενται εκπρόθεσμα για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνονται αποδεκτά.

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των οριζομένων από την ισχύουσα εγκύκλιο.

 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΣ ΕΟΦ