Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός Διαγωνισμός Διακ. 31/2017

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης (σύμφωνα με τις
ποσότητες και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη συνημμένη κατάσταση και είναι αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης) για τις ανάγκες λειτουργίας του ΕΟΦ για ένα (1) έτος (cpv : 30192700-8)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ