Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός Διαγωνισμός Διακ. 25/2017

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για Προμήθεια Ειδών Γραφικής Ύλης για τις ανάγκες λειτουργίας ενός έτους (1) του ΕΟΦ προϋπολογισθείσας δαπάνης (18.800,00)€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης τη
συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής

για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ