Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Στην ενότητα Οργανισμός | Διαβούλευση | Ολοκληρωμένες, έχουν μεταφερθεί οι τεχνικές προδιαγραφές της Διαβούλευσης με ημερομηνία δημοσίευσης 12.09.2017,  λόγω παρέλευσης των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών.
Σε αυτή την ενότητα δεν είναι πλέον δυνατός ο σχολιασμός των προδιαγραφών :

Τεχνικες προδιαγραφές συστήματος ταχείας υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης