Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης
CellCept

O ΕΟΦ σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ενέκρινε την αποστολή από την εταιρεία Hoffman-La Roche Επιστολής προς τους Επαγγελματίες Υγείας  προκειμένου να ενημερωθούν για το παρακάτω θέμα ασφάλειας:

Αναφορές Προϊούσας Πολυεστιακής Λευκοεγκεφαλοπάθειας (PML), σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με CellCept  (mycophenolate mofetil) 

Αγαπητέ επαγγελματία υγείας,
Κατόπιν συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΕΑ), η εταιρεία Hoffman-La Roche επιθυμεί να σας ενημερώσει για τα νέα δεδομένα ασφάλειας σχετικά με το CellCept (mycophenolate mofetil).

  • Μεμονωμένες περιπτώσεις προϊούσας πολυεστιακής λευκοεγκεφαλοπάθειας (PML)  έχουν αναφερθεί σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν CellCept.
  • Οι αναφερθείσες περιπτώσεις έχουν συσχετισθεί με συγχυτικούς παράγοντες, συγκεκριμένα με τη φύση της υποκείμενης νόσου, με τη συνυπάρχουσα ανοσοκαταστολή και με τον λανθάνοντα χρόνο μεταξύ της χρήσης του CellCept και της έναρξης της προϊούσας πολυεστιακής λευκοεγκεφαλοπάθειας (PML). Εν τούτοις, βασιζόμενοι στη χρονική συσχέτιση που παρατηρήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις, ο συμπαρομαρτών ρόλος του CellCept δεν μπορεί να αποκλειστεί.
  • Η Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος έχει αναθεωρηθεί ώστε να συμπεριληφθούν τα νέα δεδομένα.
  • Οι  θεράποντες ιατροί θα πρέπει να εξετάζουν το ενδεχόμενο της PML κατά τη διαφορική διάγνωση σε ασθενείς που αναφέρουν νευρολογικά συμπτώματα μετά τη θεραπεία με CellCept και η κατάλληλη παραπεμπτική διερεύνηση και διαχείριση από ειδικό πρέπει να θεωρείται ως κλινικώς ενδεδειγμένη. Θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο μείωσης της ολικής ανοσοκαταστολής σε ασθενείς που αναπτύσσουν  PML. Σε μεταμοσχευμένους ασθενείς, εν τούτοις, η μειωμένη ανοσοκαταστολή μπορεί να θέσει το μόσχευμα σε κίνδυνο.

Η Προϊούσα Πολυεστιακή Λευκοεγκεφαλοπάθεια (PML) είναι μία σπάνια, εξελισσόμενη, απομυελινωτική νόσος του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) η οποία συνήθως οδηγεί σε θάνατο ή σοβαρή αναπηρία. Η PML προκαλείται από την επανενεργοποίηση του ιού JC, ενός  ιού της οικογένειας Polyoma, ο οποίος παραμένει σε ανενεργή μορφή στο 70-90% του ενήλικου πληθυσμού παγκοσμίως. Ο ιός JC συνήθως παραμένει ανενεργός, προκαλώντας PML μόνο σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Οι παράγοντες που οδηγούν στην επανενεργοποίηση της λανθάνουσας λοίμωξης δεν είναι πλήρως κατανοητοί αν και ανωμαλίες στα Τ-λεμφοκύτταρα χαρακτηρίζονται ως σημαντικοί (παράγοντες) για την επανενεργοποίηση του ιού JC και της PML. Οι ασθενείς συνήθως παρουσιάζονται με εστιακές ανωμαλίες του ΚΝΣ και ακτινολογική ένδειξη της νόσου της λευκής ουσίας χωρίς επίδραση στη μάζα.

Η PML έχει περιγραφεί σε μεταμοσχευμένους ασθενείς εμπλέκοντας διάφορα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. Το 75% όλων των περιπτώσεων PML οι οποίες αναφέρθηκαν σε μεταμοσχευμένους ασθενείς παρουσίαζαν υποξεία· ημιπάρεση, απάθεια, και σύγχυση ήταν τα περισσότερο συχνά παρουσιαζόμενα χαρακτηριστικά. Η ύπαρξη PML θα πρέπει να  εξετάζεται σε κάθε δέκτη μοσχεύματος που αναπτύσσει νευρολογικά συμπτώματα του ΚΝΣ.

H PML έχει επίσης αναφερθεί σε άλλους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων των θετικών σε λοίμωξη HIV ασθενών, καρκινοπαθών ασθενών και ασθενών με αυτοάνοσες νόσους συμπεριλαμβανομένου του συστηματικού ερυθυματώδους λύκου (ΣΕΛ). Η επίπτωση της PML σε αυτοάνοσες νόσους δεν είναι γνωστή, εν τούτοις, υπάρχει αριθμός αναφερθεισών περιπτώσεων στη βιβλιογραφία. Η PML έχει αναφερθεί σε ασθενείς με ΣΕΛ οι οποίοι λαμβάνουν πρεδνιζόνη, αζαθειοπρίνη, κυκλοφωσφαμίδη, και άλλα ανοσοκατασταλτικά.

CellCept και PML
Τα δεδομένα που σχετίζονται με τις αναφερθείσες περιπτώσεις PML σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με CellCept έχουν  αξιολογηθεί από την (Ευρωπαϊκή) Επιτροπή Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης, CHMP.

To CellCept (mycophenolate mofetil), το οποίο βρίσκεται στην αγορά για πάνω από 10 χρόνια, είναι ένας ανοσοκατασταλτικός παράγοντας που ενδείκνυται σε συνδυασμό με κυκλοσπορίνη και κορτικοστεροειδή για την προφύλαξη της οξείας απόρριψης μοσχεύματος σε ενήλικες ασθενείς που έχουν δεχθεί αλλογενή νεφρικά, καρδιακά ή ηπατικά μοσχεύματα, και σε παιδιά και εφήβους (2-18 ετών) που έχουν δεχθεί νεφρικά μοσχεύματα.

Μεμονωμένες περιπτώσεις PML έχουν περιγραφεί σε ασθενείς που έχουν δεχθεί νεφρικά, καρδιακά και πνευμονικά μοσχεύματα και σε ασθενείς με ΣΕΛ οι οποίοι λάμβαναν CellCept. Το CellCept δεν είναι εγκεκριμένο για τη θεραπεία του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου (ΣΕΛ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς ήταν άνδρες (ηλικίας 33-62 ετών) και λάμβαναν συγχορηγούμενα ανοσοκατασταλτικά (π.χ. τακρόλιμους, basiliximab, πρεδνιζόνη και κυκλοσπορίνη). Οι ασθενείς για τους οποίους υπήρχαν αναφορές για ΣΕΛ ήταν γυναίκες ηλικίας 40-53 ετών και είχαν ΣΕΛ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ασθενείς με ΣΕΛ λάμβαναν συγχορηγούμενα φάρμακα συμπεριλαμβανομένων των κυκλοσπορίνης, κυκλοφωσφαμίδης και στεροειδών. Η διάγνωση επιβεβαιωνόταν με τον εντοπισμό του ιού JC  στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό και/ή με τη βιοψία εγκεφάλου. Οι εκβάσεις των περιστατικών ποίκιλλαν από την επίλυση, στη βελτίωση ή στο θάνατο.

Η ύπαρξη PML θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη διαφορική διάγνωση σε ασθενείς που λαμβάνουν CellCept και αναπτύσσουν νευρολογικά συμπτώματα και η κατάλληλη παραπεμπτική διερεύνηση και διαχείριση από ειδικό πρέπει να εξετάζεται.
Θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο μείωσης της ολικής ανοσοκαταστολής σε ασθενείς που αναπτύσσουν  PML. Σε μεταμοσχευμένους ασθενείς, εν τούτοις, η μειωμένη ανοσοκαταστολή μπορεί να θέσει το μόσχευμα σε κίνδυνο.
Εκτός της μείωσης της ολικής ανοσοκαταστολής, δεν υπάρχουν παρεμβάσεις που μπορούν αξιόπιστα να αποτρέψουν την PML ή να την θεραπεύσουν επαρκώς εάν αναπτυχθεί.

Η Roche θα συνεχίσει να παρακολουθεί την ασφάλεια του CellCept μέσω των καθιερωμένων μηχανισμών αναφοράς και να ενημερώνει τις κανονιστικές αρχές για οποιεσδήποτε σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Μπορείτε να μας βοηθήσετε στην παρακολούθηση της ασφάλειας του CellCept με την αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών στην εταιρεία μας. Σας παρακαλούμε να μας παρέχετε όσο δυνατόν περισσότερη πληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένου του ιατρικού ιστορικού, της ταυτόχρονης χορήγησης φαρμάκων, την ημερομηνία έναρξης και τη διάρκεια της θεραπείας.

Αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών
Παρακαλούμε να αναφέρετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια στον ΕΟΦ (τηλ 210 6507380, fax 210 6549585) συμπληρώνοντας την Κίτρινη Κάρτα, διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ ή στον Κάτοχο ¶δειας Κυκλοφορίας του Προϊόντος.