Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης
MabCampath

O ΕΟΦ σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ενέκρινε την αποστολή από την εταιρεία Bayer Επιστολής προς τους Επαγγελματίες Υγείας  προκειμένου να ενημερωθούν για το παρακάτω θέμα ασφάλειας:
                                                                  
Έξι σχετιζόμενοι με λοίμωξη θάνατοι αναφέρθηκαν μετά από θεραπεία με  MabCampath (alemtuzumab) κατόπιν επαγωγικής θεραπείας με Fludarabine+Rituximab σε ασθενείς με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία Β-κυττάρων (ΧΛΛ)

Αγαπητέ επαγγελματία υγείας,

Περίληψη
Οι Bayer Schering Pharma AG και Genzyme Europe BV επιθυμούν να σάς ενημερώσουν για 6 σχετιζόμενους με λοιμώξεις θανάτους, που αναφέρθηκαν σε μία μελέτη (CALGB 10101)* όπου μη προηγούμενα θεραπευμένοι ασθενείς με  συμπτωματική χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία B-κυττάρων (B-ΧΛΛ), έλαβαν αγωγή με  fludarabine και rituximab, που ακολουθήθηκε από alemtuzumab για εδραίωση της ;ύφεσης.
Το MabCampath  είναι εγκεκριμένο για τη θεραπεία ασθενών με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία B-κυττάρων (B-ΧΛΛ), για τους οποίους η χημειοθεραπεία συνδυασμού fludarabine δεν είναι κατάλληλη και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως θεραπεία εδραίωσης  μετά από αρχική θεραπεία με fludarabine+rituximab εκτός κλινικής μελέτης.
Τα fludarabine, rituximab και MabCampath  έχουν όλα γνωστές ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες, και είναι δυνατό οι θανατηφόρες λοιμώδεις επιπλοκές που εμφανίστηκαν σε αυτή τη μελέτη να είναι αποτέλεσμα μιας παρατεταμένης περιόδου ανοσοκαταστολής που προκαλείται από την αλληλουχία αυτών των φαρμάκων χωρίς επαρκή χρόνο ανάκαμψης, καθώς και από άλλους παράγοντες ειδικούς για αυτή τη μελέτη.
Οι πληροφορίες σε αυτή την επιστολή έχουν υποστηριχθεί από την επιστημονική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, την επιτροπή για τα Φαρμακευτικά Προϊόντα για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP).

Περαιτέρω πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια
Οι 5 θανατηφόρες λοιμώξεις, αναφέρθηκαν ως: ιογενής μηνιγγίτιδα, μηνιγγίτιδα Listeria, πνευμονία από Legionella, λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό (CMV)και πνευμονία από Pneumocystis jiroveci (PCP),  όλες σε ασθενείς που πέτυχαν πλήρη ανταπόκριση μετά την αρχική θεραπεία. Επιπρόσθετα, μία περίπτωση  θανατηφόρου EBV που σχετίζεται με λεμφουπερπλαστική διαταραχή, αναφέρθηκε σε έναν ασθενή που κατόρθωσε μερική ανταπόκριση μετά την αρχική θεραπεία. Η Bayer ScheringPharma AG και η Genzyme έχουν ακολούθως ενημερωθεί για ένα επιπρόσθετο μη σχετιζόμενο με λοίμωξη θάνατο που πιστεύεται ότι σχετίζεται με την οφειλόμενη σε μετάγγιση νόσο από την αντίδραση του μοσχεύματος έναντι του ξενιστή  (ΤAGVHD) σε έναν ασθενή που είχε λάβει προϊόντα αίματος που δεν είχαν δεχθεί ακτινοβολία.
Οι ανωτέρω θάνατοι, παρουσιάστηκαν σε ένα απόσπασμα που κατατέθηκε για την ετήσια συνάντηση του 2007 της Αμερικανικής Εταιρείας Αιμοτολογίας (ASH), για τους πρώτους 51 ασθενείς που έλαβαν και τους 3 παράγοντες (εκκίνηση θεραπείας με fludarabine+rituximab και εδραίωση με alemtuzumab).
Το αρχικό δοσολογικό σχήμα σε αυτή τη μελέτη αποτελείτο από 25mg/m2  fludarabine i.v για τις ημέρες 1-5, κλιμακούμενο από 50 mg/m2 την ημέρα 1 έως 325 mg/m2 την ημέρα 3, σε 375 mg/m2 την ημέρα 5 (1ος κύκλος) και έπειτα σε 375 mg/m2 ενδοφλέβια την ημέρα 1 των κύκλων 2-6, κάθε 28 ημέρες για μέχρι και 6 κύκλους. Περίπου 4 μήνες μετά την τελευταία δόση fludarabine, οι ασθενείς με σταθερή ή αποκρινόμενη στη θεραπεία νόσο, επρόκειτο να λάβουν θεραπεία εδραίωσης με alemtuzumab κλιμακωτά έως 30mg SC τις ημέρες 1,2 και 3 της 1ης εβδομάδας, και κατόπιν 30mg 3 φορές την εβδομάδα για 6 εβδομάδες.
Με βάση την τοξικότητα στους ασθενείς που πέτυχαν πλήρη ανταπόκριση , η κλινική μελέτη τροποποιήθηκε ώστε να περιορίσει τη θεραπεία εδραίωσης με MabCampath στους ασθενείς που πέτυχαν μερική ανταπόκριση, με στενή παρακολούθηση των λοιμώξεων και άλλων τοξικοτήτων. Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι το MabCampath δεν μπορεί να χορηγηθεί με ασφάλεια ως θεραπεία εδραίωσης σε ασθενείς που πέτυχαν πλήρη ανταπόκριση κατόπιν αρχικής χημειοθεραπείας και ότι η χορήγηση του MabCampathως εδραίωση θεραπείας σε ασθενείς που πέτυχαν μερική ανταπόκριση μετά από αρχική θεραπεία με fludarabine+rituximab δεν θα πρέπει να ακολουθείται εκτός κλινικής μελέτης λόγω ανησυχιών σοβαρής λοιμώδους νοσηρότητας και θνησιμότητας.
Η χρήση του MabCampath ως θεραπεία εδραίωσης στην ΧΛΛ, αποτελεί αντικείμενο συνεχιζόμενης έρευνας. Επιπλέον, ο σχεδιασμός της μελέτης CALGB10101 δεν επέτρεψε μια απευθείας αξιολόγηση της σχετικής συνεισφοράς οποιουδήποτε από τους παράγοντες αυτού του δοσολογικού σχήματος (συμπεριλαμβανομένου του alemtuzumab). Τα fludarabine, rituximab και MabCampath  έχουν όλα γνωστές ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες, και είναι δυνατό οι θανατηφόρες λοιμώδεις επιπλοκές που εμφανίστηκαν σε αυτή τη μελέτη να είναι αποτέλεσμα μιας παρατεταμένης περιόδου ανοσοκαταστολής που προκαλείται από την αλληλουχία  (δηλ. το διάστημα μεταξύ εκκίνησης και εδραίωσης της θεραπείας) αυτών των φαρμάκων χωρίς επαρκή χρόνο ανάκαμψης, αλλά αυτός ο κίνδυνος μπορεί επίσης να επηρεαστεί από το δοσολογικό σχήμα εκκίνησης και/ή τη δόση ή το χρονοδιάγραμμα των παραγόντων που χρησιμοποιήθηκαν.
Το πρωτόκολλο που περιγράφεται στο απόσπασμα που παρουσιάστηκε από την ASH, παρουσιάζει το MabCampath  για χρήση ως θεραπεία εδραίωσης, κάτι που δεν είναι εγκεκριμένο στην τρέχουσα Ευρωπαϊκή ΠΧΠ/ επισήμανση για το MabCampath  . Το προφίλ ωφέλους/ κινδύνου του MabCampath  παραμένει αμετάβλητο όταν χρησιμοποιείται όπως είναι εγκεκριμένο, για τη θεραπεία ασθενών με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία B-κυττάρων (B-ΧΛΛ), για τους οποίους η χημειοθεραπεία συνδυασμού fludarabine δεν είναι κατάλληλη. Το MabCampath δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως θεραπεία εδραίωσης εκτός μιας κλινικής μελέτης.

Αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών
Παρακαλούμε να αναφέρετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια στον ΕΟΦ (τηλ 210 6507380, fax 210 6549585) συμπληρώνοντας την Κίτρινη Κάρτα, διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ ή στον Κάτοχο ¶δειας Κυκλοφορίας του Προϊόντος.