Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΕΕ)745 και 746_2017

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την πρόσκληση ενδιαφέροντος  που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για συμμετοχή σε ομάδες εμπειρογνωμόνων.

Οι ομάδες εμπειρογνωμόνων  παρέχουν επιστημονική, τεχνική και κλινική συνδρομή στην Επιτροπή, στο Συντονιστικό Όργανο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΟΙΠ), στα κράτη μέλη, στους κοινοποιημένους οργανισμούς και στους κατασκευαστές σε σχέση με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 και  (ΕΕ) 2017/746.

Μπορείτε να βρείτε  το έγγραφο στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/growth/content/call-expression-interest-expert-panels-medical-devices-and-vitro-diagnostic-medical-devices_en και επιπλέον στοιχεία εδώ


Διεύθυνση Αξιολόγησης Προϊόντων,
Τμήμα Αξιολόγησης Υγειονομικού Υλικού