Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας
Επιστημονικές εκδηλώσεις


ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ, ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Α’

Καλούνται οι επιστημονικοί φορείς  για τους οποίους εκκρεμούν  τα απολογιστικά στοιχεία εκδηλώσεων ετών 2015-2016, να τα καταθέσουν στον ΕΟΦ, ως οφείλουν  και όπως ορίζεται από την ισχύουσα εγκύκλιο,  μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2017.

«Απολογιστικά στοιχεία

Μετά το πέρας της Επιστημονικής εκδήλωσης και εντός τεσσάρων (4) μηνών, ο φορέας διοργάνωσης υποβάλλει στον ΕΟΦ:

Το τελικό πρόγραμμα της εκδήλωσης, τον οικονομικό απολογισμό της εκδήλωσης, την ονομαστική κατάσταση χορηγών και το ύψος χορηγιών, τον αριθμό των συμμετεχόντων, όπως προκύπτει από τις εγγραφές που έγιναν


Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο, που θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά υπεύθυνο της εκδήλωσης, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία των εσόδων – εξόδων, τα οποία αναφέρονται στον απολογισμό είναι αληθή.


• Τα στοιχεία συμμετοχής των Ε.Υ. (barcode) με το σύνολο των ωρών συμμετοχής τους.


• Ο φορέας διοργάνωσης οφείλει να προσκομίσει θεωρημένα αντίγραφα παραστατικών στον ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.


• Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του 25% του αρχικού προϋπολογισμού , εκτός και αν είναι πλήρως αιτιολογημένη, βάσει αντίστοιχων αυξήσεων των μεγεθών της επιστημονικής εκδήλωσης.


Εάν δεν έχουν υποβληθεί τα απολογιστικά στοιχεία στην ανωτέρω προθεσμία, δεν θα εγκρίνεται η επόμενη Επιστημονική εκδήλωση».

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΦ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΙΚ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ