Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακ.36/2016

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός πεδίου αυτόματης αντιστάθμισης, ενός πίνακα μόνιμης αντιστάθμισης του ΜΣ του κτιρίου και μιας σειρήνας στον πίνακα προστασίας του ΜΣ, καθώς και εργασίες επισκευής και συντήρησης ΗΖ και του ΜΣ του κτιρίου του ΕΟΦ για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ