Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός Διαγωνισμός Διακ. 33/2017

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ανταλλακτικών-παρελκομένων εργαστηριακών οργάνων (στήλες υγρής χρωματογραφίας) προϋπολογισθείσας δαπάνης (16.562,70)€ (CPV34913000-0)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ