Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
(ΝΕΑ) Ανακοίνωση για Δημοσιοποίηση Στοιχείων

(ΝΕΑ) Ανακοίνωση για Δημοσιοποίηση Στοιχείων για Επιστημονικές Εκδηλώσεις Τύπου Β

Ο Ε.Ο.Φ, σε συνέχεια της από 27/06/2017 Ανακοίνωσης του με αντικείμενο την παροχή τεχνικών πληροφοριών στα πλαίσια της υλοποίησης της διαδικασίας Δημοσιοποίησης Στοιχείων για Επιστημονικές Εκδηλώσεις Τύπου Β΄, και ενόψει της διαπιστωθείσας σύγχυσης των φαρμακευτικών εταιρειών αναφορικά με την υποβολή των σχετικών στοιχείων, ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι η υποβολή όλων των στοιχείων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.
Για λόγους χρηστής διοίκησης, η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή (πλατφόρμα) στην οποία καταχωρούνται τα στοιχεία για τις «Επιστημονικές Εκδηλώσεις προώθησης πωλήσεων από Εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ (Τύπου Β΄)» θα παραμείνει ενεργή έως 30/09/2017.
Σημειώνεται τέλος, ότι τυχόν παράβαση της υποχρέωσης δημοσιοποίησης των στοιχείων σχετικά με τις «Επιστημονικές Εκδηλώσεις προώθησης πωλήσεων από Εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ (Τύπου Β΄)» επισύρει την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων της περ.β της παρ.7 του άρθρου 66 του Ν.4316/2014.