Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας
Έργο ΕΕΔ

Χάρη στην επιστημονική εξειδίκευση και εμπειρία, καθώς και στον επαγγελματισμό, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα όλων των μελών της ΕΕΔ και της γραμματείας, πραγματοποιείται ένα σημαντικό έργο, το οποίο επιτρέπει :
•    Τη συμμετοχή των Ελληνικών Νοσοκομείων σε Διεθνείς μελέτες και τη συνεργασία  και ενδυνάμωση των επιστημονικών σχέσεων των Ελλήνων επιστημόνων με τη Διεθνή Βιοϊατρική κοινότητα.
•    Την παραγωγή ερευνητικού έργου, το οποίο δημοσιευμένο σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά προβάλλει τόσο τους Έλληνες επιστήμονες, όσο και τα Ελληνικά Νοσοκομεία.
•    Τη δυνατότητα καλής γνώσης και άμεσης εμπειρίας των συμμετεχόντων Ελλήνων επιστημόνων σχετικά με νέες θεραπείες πριν την κυκλοφορία του φαρμάκου στην φαρμακευτική αγορά.
•    Τη μείωση  του κόστους νοσηλείας και φαρμακευτικής χορηγίας των Νοσοκομείων, αλλά και των ασφαλιστικών δημοσίων και/ ή ιδιωτικών ταμείων, δεδομένου ο χορηγός της δοκιμής καλύπτει το κόστος των φαρμάκων, των εξετάσεων και των διαδικασιών της δοκιμής των συμμετεχόντων ασθενών, που σε διαφορετική περίπτωση το κόστος αυτό θα επιβάρυνε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και/ ή τον ασθενή.
•    Τη δυνατότητα στον ασθενή/ εθελοντή να λάβει σύγχρονα θεραπευτικά σκευάσματα, χωρίς κόστος, ενώ ταυτόχρονα έχει συνεχή επίβλεψη από την ερευνητική ομάδα της δοκιμής (προκαθορισμένα ραντεβού σε τακτά διαστήματα, ειδικές εξετάσεις κλπ). Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό για περιστατικά ασθενών που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν από τις υπάρχουσες θεραπείες.
•    Την εισροή χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό, καθότι οι μελέτες χρηματοδοτούνται από τους χορηγούς, βάσει  οικονομικής σύμβασης, που διεκπεραιώνεται μέσω του ειδικού λογαριασμού έρευνας (ΕΛΚΕ ή ΕΛΚΕΑ), αποτελώντας σημαντική εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης για την Ελληνική οικονομία.
•    Την πρόσληψη ειδικών επιστημόνων (ιατροί, νοσηλευτές, φαρμακοποιοί κ.ά) μέσω του ειδικού λογαριασμού έρευνας (ΕΛΚΕ ή ΕΛΚΕΑ), οι οποίοι συμμετέχουν στην Ερευνητική ομάδα της μελέτης, αλλά και στηρίζουν γενικότερα το έργο της Κλινικής/ Νοσοκομείου. Επίσης, την πρόσληψη προσωπικού για γραμματειακή υποστήριξη και διοικητικό συντονισμό της μελέτης. Αυτά έχουν  ως αποτέλεσμα, πέρα από την εύρυθμη διεκπεραίωση της δοκιμής,  και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας της κλινικής, αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
•    Τον εκσυγχρονισμό του τεχνολογικού εξοπλισμού των Νοσοκομείων και την επαύξηση της τεχνογνωσίας.
•    Τη διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και σε άλλους τομείς που συνδέονται με τις Κλινικές Δοκιμές, όπως Φαρμακευτικές Εταιρείες, Κατ’ ανάθεση Οργανισμοί Έρευνας (CRO), Δημόσιοι Οργανισμοί / Φορείς, Κέντρα Εργαστηριακών εξετάσεων κλπ.
•    Την βελτιστοποίηση των «καλών πρακτικών» στον εργασιακό χώρο (νοσοκομεία, εταιρείες, δημόσιοι φορείς),  μέσα από συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων τόσο μεταξύ των εμπλεκομένων στις μελέτες στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
•    Τη συνεργασία της ΕΕΔ με άλλες Επιτροπές Δεοντολογίας της ΕΕ στα πλαίσια ανταλλαγής απόψεων και διαμόρφωσης οδηγιών/ κανονισμών, με όφελος, ως τελικoύς αποδέκτες, για την Ελληνική Επιστημονική κοινότητα/ Νοσοκομεία καθώς και για τους ασθενείς.