Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας
Αποστολή ΕΕΔ

Η Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας (ΕΕΔ) ιδρύθηκε το 2003 με την Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3/89292/30.12.2003 και λειτουργεί ως ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο, με έδρα τον ΕΟΦ.
Η ΕΕΔ συγκροτείται και στελεχώνεται με απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από πρόταση του ΔΣ του ΕΟΦ.
Με βάση την Υπουργική Απόφαση « Σύσταση και κανονισμός λειτουργίας της ΕΕΔ για Κλινικές Μελέτες » ( ΦΕΚ 1503, Τεύχος β, 7.10.2004 ), η ΕΕΔ αποτελείται από 9 μέλη (και 9 αναπληρωματικά), ενώ από 22/3/2017 με βάση την Υ.Α. Αριθμ. Γ5α/59676 (ΦΕΚ 4131, Τεύχος Β/ 22-12-2016), η ΕΕΔ  αποτελείται από 10 μέλη, με συμμετοχή εκπροσώπου ασθενών (μέλος νομίμως συσταθέντος σωματείου διασφάλισης των δικαιωμάτων των ασθενών).
Η  θητεία των μελών είναι τριετής και ανανεώσιμη.
Η ΕΕΔ γνωμοδοτεί για τη διεξαγωγή Κλινικών Δοκιμών (παρεμβατικές μελέτες φαρμάκων) ή Κλινικών Ερευνών  Ιατροτεχνολογικών προϊόντων,  εφαρμόζοντας τις εξής γενικές αρχές:
•    Οι Κλινικές Μελέτες συμμορφώνονται με τις γενικότερα αποδεκτές δεοντολογικές αρχές, τη Διακήρυξη του Helsinki, τις αρχές και τα πρότυπα ορθής κλινικής πρακτικής (ICH-GPs), καθώς και την Τρέχουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
•    Προστατεύεται η ψυχική και σωματική υγεία και ακεραιότητα των συμμετεχόντων, καθώς και η κοινωνική ευημερία.
•    Προστατεύονται τα ηθικά δικαιώματα και η αξιοπρέπεια των συμμετεχόντων.
•    Διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.
•    Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στους ευάλωτους πληθυσμούς.
•    Διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η διαφάνεια των κλινικών δοκιμών