Ανακοινώσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές) Ανακοινώσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές)
Ηλεκτρονική καταχώριση Συμπληρωμάτων Διατροφής (γνωστοποιημένων έως και 31/12/2013)

Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι κυκλοφορίας των Συμπληρωμάτων Διατροφής τα οποία  γνωστοποιήθηκαν  στην υπηρεσία μας έως και τις 31/12/2013  να προβούν στην ηλεκτρονική καταχώριση των προϊόντων τους, το αργότερο έως τις 31/5/2018. Η καταχώριση θα πρέπει να συνοδεύεται (στο λήμμα "άλλα έγγραφα") από υπεύθυνη δήλωση του αρ 8 Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή είναι ταυτόσημα με τα τελευταία στοιχεία που έχουν κατατεθεί στον ΕΟΦ σε έντυπη μορφή.

Εκ της Δ/νσης Αξιολόγησης