Ανακοινώσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές) Ανακοινώσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές)
Ηλεκτρονική καταχώριση Συμπληρωμάτων Διατροφής (γνωστοποιημένων μεταξύ 01-01-2014 και 26-06-2015)

Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι κυκλοφορίας Συμπληρωμάτων Διατροφής στην ελληνική αγορά, των οποίων τα προϊόντα φέρουν Αριθμό Γνωστοποίησης ΕΟΦ με ημερομηνίες από 1-1-14 έως 26-6-2015 και
δεν έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή GreFIS, όπως προβούν στην ηλεκτρονική καταχώριση των προϊόντων αυτών εντός 3 μηνών,  το αργότερο έως τις 10/09/2017. Η καταχώριση θα πρέπει να συνοδεύεται (στο λήμμα "άλλα έγγραφα") από υπεύθυνη δήλωση του αρ 8 Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή είναι ταυτόσημα με τα τελευταία στοιχεία που έχουν κατατεθεί στον ΕΟΦ σε έντυπη μορφή.


Εκ της Δ/νσης Αξιολόγησης