Ανακοινώσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές) Ανακοινώσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές)
Ηλεκτρονική καταχώριση τροφίμων ειδικών ιατρικών σκοπών μέσω της εφαρμογής GreFIS

Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι κυκλοφορίας τροφίμων ειδικών ιατρικών σκοπών στην ελληνική αγορά, των οποίων τα προϊόντα περιλαμβάνονται μεν στον σχετικό κατάλογο που έχει αναρτήσει ο ΕΟΦ στην ιστοσελίδα του,

δεν έχουν ωστόσο καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή GreFIS (προϊόντα γνωστοποιημένα πριν από την 29η Ιουνίου 2015), όπως προβούν στην ηλεκτρονική καταχώριση των προϊόντων αυτών εντός 1 μηνός,  το αργότερο έως τις 09/02/2017. Η καταχώριση θα πρέπει να συνοδεύεται (στο λήμμα "άλλα έγγραφα") από υπεύθυνη δήλωση του αρ 8 Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή είναι ταυτόσημα με τα τελευταία στοιχεία που έχουν κατατεθεί στον ΕΟΦ σε έντυπη μορφή.

Εκ της Δ/νσης Αξιολόγησης

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία