Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Ανατιμολόγηση (Οκτώβριος 2016) Διαδικτυακή Εφαρμογή – Ηλεκτρονική Υποβολή Φύλλων Έρευνας

Διαδικτυακή Εφαρμογή – Ηλεκτρονική Υποβολή Φύλλων Έρευνας και Στοιχείων Φαρμακευτικών Προϊόντων προς Ανατιμολόγηση
 
Στo πλαίσιο της ανατιμολόγησης και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καλούνται οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) να υποβάλουν φύλλα έρευνας και τα στοιχεία των υπό ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη συναλλαγματική ισοτιμία και δεδομένα τιμών στα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ στις 03-10-2016, όπως έχει ήδη ενημερώσει ο ΕΟΦ με σχετική ανακοίνωση στις 11-10-2016.
Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει να γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση διαδικτυακής εφαρμογής στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΟΦ, διαδικασία η οποία εφαρμόστηκε και κατά τις προηγούμενες ανατιμολογήσεις.
Δεδομένου ότι η υποβολή Φύλλων ‘Έρευνας και δεδομένων ανατιμολόγησης στον ΕΟΦ σε έντυπη μορφή δεν θα γίνεται πλέον δεκτή από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΦ, παρακαλούνται οι ΚΑΚ οι οποίοι δεν έχουν παραλάβει ακόμη τους Κωδικούς Πρόσβασης στο Σύστημα του ΕΟΦ, να προσέλθουν ΑΜΕΣΑ για την παραλαβή τους. Υποβολή Φύλλων Έρευνας με email ή εκτυπωμένα σε χαρτί δεν θα γίνεται δεκτή.
 
Παράλληλα καλούνται όλοι οι ΚΑΚ να υποβάλλουν τα σχετικά στοιχεία χρησιμοποιώντας την διαδικτυακή εφαρμογή Φύλλων Έρευνας στο σύνδεσμο http://services.eof.gr/myeof/
Το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης (manual) βρίσκεται στη θέση πάνω-δεξιά της οθόνης με την ένδειξη «?», αφού εισέλθετε στη εφαρμογή.
 
Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 και ημερομηνία λήξης έως και την Δευτέρα 07 Νοεμβρίου 2016 (μέχρι 24:00).
 
Παρακαλούμε σημειώστε ότι θα χρειαστεί να συμπληρωθούν τα παρακάτω πεδία:
α) Ημερομηνία λήξης περιόδου προστασίας δεδομένων (data protection period)
β) Ο Αριθμός των Ημερησίων Δόσεων (ΑΗΔ) (ανά συσκευασία) για τους κωδικούς εκείνους για τους οποίους μπορεί να υπολογιστεί σε ακέραιο αριθμό
γ) Η εισαγωγή των τιμών θα πρέπει να γίνει σε ΕΥΡΩ μετά από τη χρήση συναλλαγματικής ισοτιμίας της 3ης Οκτωβρίου 2016
δ) Θα πρέπει να δηλωθούν στο σχετικό πεδίο τα προϊόντα τα οποία είναι αποκλειστικά για εξαγωγή και δεν κυκλοφορούν και δεν θα κυκλοφορήσουν στην Ελληνική αγορά
Σημειώνεται επίσης ότι δεν απαιτείται υποβολή φύλλων έρευνας για προϊόντα τα οποία δεν θα ανατιμολογηθούν.
Σας υπενθυμίζουμε πως η δήλωση στα Φύλλα Έρευνας επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3 της Γ5(α)/οικ.88979 (ΦΕΚ 2577/30-11-2015) Υπουργικής Απόφασης και σας παρακαλούμε για την προσεκτική και ορθή συμπλήρωσή τους.
Για περαιτέρω πληροφορίες/βοήθεια σχετικά με τη λειτουργία της διαδικτυακής εφαρμογής παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το helpdesk της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Πληροφορικής, τηλ. 213-2040284, 213-2040402, 213-2040530.
 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση και την  πρακτική που εφαρμόστηκε κατά τις προηγούμενες ανατιμολογήσεις η επικοινωνία των Κατόχων Αδειών Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων με το αρμόδιο Τμήμα ορίζεται με ειδικό τρόπο.
Αναλυτικότερα, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, κατά την διαδικασία της Ανατιμολόγησης Φαρμακευτικών Προϊόντων αναρτούν με την ακόλουθη σειρά:
1. Ανάρτηση του καταλόγου των προς Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων για τυχόν παραλείψεις και διορθώσεις (προσθήκες και διαγραφές κωδικών).
2. Ο τελικός κατάλογος των προς Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων όπως αυτός διαμορφώνεται μετά την αξιολόγηση των παρατηρήσεων από τους ΚΑΚ, συμπεριλαμβάνεται στην εφαρμογή των φύλλων έρευνας.
3. Ανάρτηση του καταλόγου με τις προτεινόμενες τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων προς διαβούλευση με τους ΚΑΚ.
4. Ο Τελικός κατάλογος με τις τελικές προτεινόμενες τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων μετά την αξιολόγηση των παρατηρήσεων από τους ΚΑΚ, αναρτάται και διαβιβάζεται προς το Υπουργείο Υγείας.
 
Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι, όπως και σε παλαιότερες ανατιμολογήσεις, δεν θα εκδίδονται αυτοτελείς ή ξεχωριστές απαντήσεις προς τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα θέματα τιμολόγησης. Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων θα παραλαμβάνονται από το Τμήμα Τιμολόγησης Φαρμάκων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων στα πλαίσια των διαδικασιών που περιγράφονται ανωτέρω και θα γίνεται η επεξεργασία τους αρμοδίως.
 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.
Τμήμα Τιμολόγησης Φαρμάκων, ΔΔΥΕΠ