Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες
Υπενθύμιση της υποχρέωσης της επικόλλησης ταινίας γνησιότητας στα φαρμακευτικά προϊόντα μεγάλου όγκου

Υπενθυμίζεται  ότι για τα φαρμακευτικά προϊόντα μεγάλου όγκου εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση της επικόλλησης της ταινίας γνησιότητας, όπως προβλέπεται από την υπ’αρ. ΓΥ 24α (ΦΕΚ 545Β΄/2012) Υπουργική Απόφαση, καθώς και τις προηγούμενες σχετικές εγκυκλίους του ΕΟΦ.

Η παρούσα ανακοίνωση κρίθηκε αναγκαία μετά από αιτήματα για εξαίρεση και αποφασίστηκε με την υπ’αρ. Ο-221/8η/22-6-17 Απόφαση του ΔΣ/ΕΟΦ.


Από τη Διοίκηση