Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Διευκρινίσεις επί της υπ’ άριθμ. 69869/2-8-2017 Εγκυκλίου του ΕΟΦ, για  τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις.

Αναφορικά με τις Συμμετοχές Επαγγελματιών Υγείας σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις Εσωτερικού – Εξωτερικού:

·      Δύο (2) μήνες πριν την έναρξη της εκδήλωσης και όχι νωρίτερα από έξι (6) μήνες, υποβάλλονται μηνιαίως, ηλεκτρονικά, από εταιρείες αρμοδιότητας ΕΟΦ, στοιχεία αναφορικά με συμμετοχές Επαγγελματιών υγείας σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις Εσωτερικού - Εξωτερικού και σε  Συμβουλευτικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων Εσωτερικού – Εξωτερικού. Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει καθ’ όλη την διάρκεια του μήνα.

·         Η ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων που αφορά συμμετοχές Επαγγελματιών Υγείας σε εκδηλώσεις  Εσωτερικού και συμμετοχή σε Συμβουλευτικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων Εσωτερικού θα τεθεί σε λειτουργία από 01/10/2017. Η κατάθεση στοιχείων για την κάλυψη συμμετοχών  ΕΥ σε εκδηλώσεις  Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου 2017 θα γίνει μόνο απολογιστικά, σε έντυπη μορφή, με την συνήθη διαδικασία.

·        Για την ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων που αφορούν σε συμμετοχές ΕΥ σε εκδηλώσεις Εξωτερικού και συμμετοχή σε Συμβουλευτικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων Εξωτερικού, τα νέα χρονοδιαγράμματα θα τεθούν σε ισχύ από 1/10/2017. Ως εκ τούτου, η κατάθεση στοιχείων για την κάλυψη συμμετοχών ΕΥ σε εκδηλώσεις/επιτροπές Οκτωβρίου 2017 – Νοεμβρίου 2017, θα γίνει τον Σεπτέμβριο του 2017, με την συνήθη διαδικασία.

·       Η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων ακυρώσεων – αντικαταστάσεων θα τεθεί σε λειτουργία από 01/10/2017. Έως τότε, σχετικά αιτήματα υποβάλλονται εγγράφως, μέσω γενικού πρωτοκόλλου, έως και επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της εκδήλωσης.

·         Η κάθε εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, δεν δύναται να επιχορηγεί την συμμετοχή του ίδιου Ε.Υ, περισσότερο από δύο (2) φορές ετησίως στο Εξωτερικό και δύο (2) φορές ετησίως στο Εσωτερικό.

·         Η προσμέτρηση θα γίνεται όπως γινόταν μέχρι τώρα, ήτοι, σύμφωνα με την 1η συμμετοχή του ΕΥ και όχι ανά ημερολογιακό έτος. Συμμετοχές που δεν έχουν πραγματοποιηθεί δεν μεταφέρονται στο επόμενο έτος.

·        Απολογιστικά ενημερώνεται από την εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, η βάση δεδομένων του ΕΟΦ, με όλα τα ανωτέρω στοιχεία για τις εκδηλώσεις Εσωτερικού - Εξωτερικού και το τελικό κόστος, εντός (2) δύο μηνών μετά το πέρας της εκδήλωσης.

·        Κάθε Εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, δύναται να καταθέτει αιτήσεις για δύο (2) συναντήσεις Εμπειρογνωμόνων ανά θεραπευτική κατηγορία ετησίως,  με ανώτατο ετήσιο (ημερολογιακό) όριο δέκα (10), για εγκεκριμένα ή υπό έρευνα φάρμακα και θεραπείες, για το Εσωτερικό και δύο (2) συναντήσεις Εμπειρογνωμόνων ανά θεραπευτική κατηγορία ετησίως,  με ανώτατο ετήσιο (ημερολογιακό) όριο δέκα (10), για εγκεκριμένα ή υπό έρευνα φάρμακα και θεραπείες, για το Εξωτερικό. Ο αριθμός ανά αποστολή δεν θα υπερβαίνει τους (3) τρεις εμπειρογνώμονες και έκαστος εμπειρογνώμων μπορεί να συμμετάσχει έως δύο (2) φορές ετησίως ανά εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, για το Εσωτερικό και (3) τρεις εμπειρογνώμονες, με έκαστο εμπειρογνώμονα να μπορεί να συμμετάσχει έως δύο (2) φορές ετησίως ανά εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, για το Εξωτερικό.

Αναφορικά με την ηλεκτρονική κατάθεση αιτημάτων για την πραγματοποίηση Επιστημονικών Εκδηλώσεων Εσωτερικού:

·     Η ηλεκτρονική κατάθεση θα ξεκινήσει την 1/10/2017 και ο κάθε φορέας/εταιρεία θα πρέπει να μεριμνά για την έγκαιρη κατάθεση της αίτησης (2) δύο μήνες πριν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης και όχι νωρίτερα από (6) έξι μήνες. Κατ’ εξαίρεση και μόνο για τον μήνα Οκτώβριο, θα γίνουν αποδεκτά στην πλατφόρμα τα ηλεκτρονικά αιτήματα για πραγματοποίηση επιστημονικών εκδηλώσεων Εσωτερικού που θα λάβουν χώρα το μήνα Νοέμβριο 2017.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΣ ΕΟΦ