Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες
Κλειστό νοσήλιο

Επικαιροποιημένος κατάλογος φαρμακευτικών προϊόντων τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο ημερήσιο ενοποιημένο (κλειστό) νοσήλιο των Νοσοκομείων επειδή έχουν κόστος ημερήσιας δόσης θεραπείας μεγαλύτερο των 41,10 € [ΥΑ Υ4α/οικ 1320/3.2.98 (ΦΕΚ 99Β΄)]

Επισυνάπτεται επικαιροποιημένος κατάλογος φαρμακευτικών προϊόντων τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο ημερήσιο ενοποιημένο (κλειστό) νοσήλιο των Νοσοκομείων επειδή έχουν κόστος ημερήσιας δόσης θεραπείας μεγαλύτερο του 70% του ημερήσιου ενοποιημένου (κλειστού) νοσηλίου του Παθολογικού τομέα Γ΄ θέσης, ήτοι των 41,10€, σύμφωνα με την Κοινή Υπ. Απόφαση Υ4α/οικ 1320 (ΦΕΚ 99 Β΄/10.2.1998). Ο κατάλογος είναι διαθέσιμος εδώ.
 
Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό του κόστους ημερήσιας δόσης θεραπείας:
1. ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΗΘ)

Προσδιορίζεται από την Νοσοκομειακή Τιμή (ΝΤ) του φαρμακευτικού προϊόντος και από τον Αριθμό Ημερησίων Δόσεων (ΑΗΔ): ΚΗΘ= ΝΤ / ΑΗΔ
Το κόστος ημερήσιας δόσης θεραπείας υπολογίστηκε στην επίσημη νοσοκομειακή τιμή των φαρμακευτικών προϊόντων που περιλαμβάνoνται έως και το 3ο Δελτίο Τιμών 2008 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, προσαυξημένη κατά πέντε τοις εκατό (5%) σύμφωνα με το Ν. 3457 (ΦΕΚ 93 Α/ 08.05.2006).

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ (ΑΗΔ)
Προσδιορίζεται από τη συνολική ποσότητα δραστικής ουσίας της συγκεκριμένης Συσκευασίας (ΠΔΣ) και από τη Μέση Ημερήσια Δόση θεραπείας (ΜΗΔ):
ΑΗΔ= ΠΔΣ/ ΜΗΔ

3. ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΗΔ)
Για τον καθορισμό της μέσης ημερήσιας δόσης θεραπείας χρησιμοποιήθηκε η Defined Daily Dose (DDD) του συστήματος ταξινόμησης ATC/DDD της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.
Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει DDD καθώς και σε περιπτώσεις μεγάλης απόκλισης της DDD από τη μέση εγκεκριμένη ημερήσια δόση της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ), χρησιμοποιήθηκε η μέση εγκεκριμένη ημερήσια δόση της ΠΧΠ.
Για τα δερματολογικά προϊόντα τοπικής χρήσης σε στερεά ή υγρή μορφή, ορίστηκε συμβατική ΜΗΔ 1G ή 1ML αντίστοιχα.

4. ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Σε περιπτώσεις περιεκτών ενεσίμων φαρμακευτικών προϊόντων που προορίζονται για μία μόνο χρήση και η Μέση Ημερήσια Δόση είναι μικρότερη της περιεχόμενης στον περιέκτη, υπολογίστηκε ως κόστος ημερήσιας δόσης θεραπείας το κόστος ολόκληρου του περιέκτη εφόσον η εναπομένουσα ποσότητα πρέπει να αχρηστευθεί, σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΠΧΠ του φαρμάκου.

Ο Πρόεδρος ΕΟΦ


Βασίλης ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ


Επικαιροποιημένος κατάλογος φαρμακευτικών προϊόντων που δεν περιλαμβάνονται στο (κλειστό) νοσήλιο