Πίνακες ανακοινώσεων Πίνακες ανακοινώσεων
Προβολή σύνθεσης Σταθερή προβολή Προβολή δέντρου
Τεχνικές Προδιαγραφές Αυτοκινήτων
Στην ενότητα Οργανισμός | Διαβουλεύσεις | Τρέχουσες, μπορείτε να δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και να προβείτε σε σχόλια/παρατηρήσεις για την παρακάτω διαβούλευση με ημερομηνία 04.10.2016:
Συνημμένα: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.pdf (58,0k)