Πίνακες ανακοινώσεων Πίνακες ανακοινώσεων
Προβολή σύνθεσης Σταθερή προβολή Προβολή δέντρου
Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών
Εμφάνιση 1 - 10 από 23 αποτελέσματα.
Είδη ανά σελίδα
Σελίδα από 3
Οι επισυναπτόμενες προδιαγραφές δύναται να σχολιαστούν δημοσίως για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην ενότητα των Διαβουλεύσεων.
Συνημμένα: syntirisi_architectoniki anavathmisi_efarmogwn.pdf (474,8k)
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών
6/4/2015 5:34 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Διευκρίνηση/παρατήρηση

σελ.9 - (Βελτιώσεις)

(Εκ παραδρομής) το αναγραφόμενο κείμενο :
" Οι βελτιώσεις απαιτούνται από τον ανάδοχο με την προϋπόθεση ότι η προσαρμογή του λογισμικού των εφαρμογών αφορά σε έκτακτες ανάγκες μεταβολής της επιχειρησιακής λογικής που προέρχονται από αντίστοιχα από μεταβολές της Κοινοτικής ή Εθνικής Νομοθεσίας που αφορά στις Υπηρεσίες/ Χρήστες του Έργου).",

αντικαθίσταται από το κάτωθι :
"Οι βελτιώσεις που απαιτούνται από τον ανάδοχο είναι οι ακόλουθες :
Προσαρμογή του λογισμικού των εφαρμογών σε έκτακτες απαιτήσεις τροποποιήσεων της επιχειρησιακής λογικής που προέρχονται αντίστοιχα από έκτακτες τροποποιήσεις της Κοινοτικής ή Εθνικής Νομοθεσίας.
Ριζική αρχιτεκτονική ανακατασκευή εφαρμογών, ώστε να καταστεί εφικτή η ενοποίηση και ολοκλήρωση των επιμέρους εφαρμογών και ΠΣ σε ένα λειτουργικά αποδοτικότερο και παραγωγικότερο ΟΠΣ."
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών
9/4/2015 12:46 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Από το κείμενο της διαβούλευσης προκύπτει ότι οι ζητούμενες εργασίες είναι 2 βασικών κατηγοριών: Εργασίες συντήρησης και εργασίες αναβάθμισης/ριζικής ανακατασκευής. Τα όρια μεταξύ των δύο αυτών δεν είναι διακριτά. Εργασίες/υπηρεσίες οι οποίες αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ριζική αναβάθμιση ζητούνται να εφαρμοστούν και σε περιπτώσεις υπό συντήρηση συστημάτων.
Π.χ. σελίδα 37, 24 «Α.4.6. Περίοδος Συντήρησης : Ως Περίοδος Συντήρησης ορίζεται το ένα (1) έτος, από την ημ/νία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών της §Α.4 «Προσφερόμενες Υπηρεσίες», καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.»
Η ερώτηση είναι πως μπορεί να διαχωρίσει κανείς ποιες προδιαγραφές αφορούν τη συντήρηση και ποιες τις ριζικά αναβαθμισμένες εφαρμογές;
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών
9/4/2015 12:47 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Με βάση το γεγονός ότι στις τεχνικές προδιαγραφές της διαβούλευσης αναφέρεται ότι "Οι βελτιώσεις που απαιτούνται από τον ανάδοχο είναι οι ακόλουθες : Προσαρμογή του λογισμικού των εφαρμογών σε έκτακτες απαιτήσεις τροποποιήσεων της επιχειρησιακής λογικής που προέρχονται αντίστοιχα από έκτακτες τροποποιήσεις της Κοινοτικής ή Εθνικής Νομοθεσίας.
Ριζική αρχιτεκτονική ανακατασκευή εφαρμογών, ώστε να καταστεί εφικτή η ενοποίηση και ολοκλήρωση των επιμέρους εφαρμογών και ΠΣ σε ένα λειτουργικά αποδοτικότερο και παραγωγικότερο ΟΠΣ."
Μπορεί αυτό να ερμηνευτεί ότι ο Οργανισμός μπορεί να απαιτήσει απο τον Ανάδοχο τη ριζική αρχιτεκτονική ανακατασκευή οποιουδήποτε συστήματος του Οργανισμού;
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών
9/4/2015 12:48 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Στη σελίδα 13 και 9 αναφέρεται: “Δημιουργία νέων καταστάσεων αναφορών.” Είναι μέσα στα πλαίσια της συντήρησης η δημιουργία απεριορίστου αριθμού καταστάσεων;
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών
9/4/2015 12:49 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι υπάρχουν συστήματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί σε 3tier αρχιτεκτονική (στήλη “Αρχιτεκτονική”). Παρόλα αυτά δηλώνεται στη στήλη “Επίπεδο εφαρμογής” παραπομπή στη παράγραφο Α.3.2.4 όπου ζητείται η αναβάθμιση εφαρμογών 2tier σε 3tier. Ποιες είναι οι επιπλέον ενέργειες αναβάθμισης που ζητούνται για τις εφαρμογές που είναι ήδη κατασκευασμένες σε αρχιτεκτονική 3tier;
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών
9/4/2015 12:49 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Με βάση το κείμενο των προδιαγραφών προκύπτει (Α3.2.4) ότι όλες οι εφαρμογές θα μετασχηματιστούν σε 3tier αρχιτεκτονική. Αυτό σημαίνει ότι και το πληροφοριακό σύστημα Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Προσωπικού θα ανακατασκευαστεί σε 3tier/web based αρχιτεκτονική; Αν η απάντηση είναι όχι, είναι καλύτερο για τεχνικούς λόγους να γίνει μετάπτωση των δεδομένων μισθοδοσίας στην κεντρική βάση PostgreSQL του Οργανισμού.
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών
9/4/2015 12:50 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Στη σελίδα 12 αναφέρεται ότι το Σύστημα Διαχείρισης Είσπραξης Πόρων (PostgreSQL) θα μεταφερθεί σε Oracle 11g. Η κεντρική βάση δεδομένων του Οργανισμού είναι σε vendor PostgreSQL και το Σύστημα Διαχείρισης Είσπραξης Πόρων “συνεργάζεται” με συστήματα/αρχεία της κεντρικής βάσης (π.χ. αρχείο εταιριών, καλλυντικών κ.λπ.) καθώς επίσης συνδέεται στο σύστημα GREDIS III (φαρμακευτικά προϊόντα ανά εταιρία για τον υπολογισμό των πάγιων τελών).
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών
9/4/2015 12:51 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Οι εργασίες που περιγράφονται στην παράγραφο "Εκτέλεση δοκιμών λειτουργικότητας και επιδόσεων του Συστήματος" απαιτούνται τόσο για τα συστήματα που θα αναβαθμιστούν όσο και για αυτά που είναι σε καθεστώς συντήρησης (σελ. 20), δηλαδή και για το σύνολο των 35 συστημάτων του Οργανισμού;
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών
9/4/2015 12:51 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Οι ενέργειες που περιγράφονται στην παράγραφο "Α.3.2.7.3 Φάση 3 : Εκπαίδευση" απαιτούνται τόσο για τα συστήματα που θα αναβαθμιστούν όσο και για αυτά που είναι σε καθεστώς συντήρησης (σελ. 22), δηλαδή και για το σύνολο των 35 συστημάτων του Οργανισμού;
Εμφάνιση 1 - 10 από 23 αποτελέσματα.
Είδη ανά σελίδα
Σελίδα από 3